Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

 

TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie

DANE KONTAKTOWE

ADMINISTRATORA

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Monika Bochniak

tel. 84 6833417

CELE PRZETWARZANIA

ORAZ PODSTAWA

PRAWNA

Dane będą przetwarzane w celu wszczęcia oraz prowadzenia postępowania administracyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

KATEGORIE DANYCH

OSOBOWYCH

 

Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu lub zameldowania na pobyt stały, numer PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, płeć, stan cywilny, obywatelstwo, stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, numer rachunku bankowego, dane dotyczące stanu zdrowia oraz niepełnosprawności, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a w przypadku cudzoziemców – data wydania, numer i rodzaj dokumentu określającego status cudzoziemca w RP.

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność administratora danych.

OKRES

PRZECHOWYWANIA

DANYCH

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych.

PRAWA PODMIOTÓW

DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo żądania wydania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO DO WNIESIENIA

SPRZECIWU

W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych .

PRAWO WNIESIENIA

SKARGI DO ORGANU

NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA

DANYCH

Pani / Pana dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani / Pana.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2028

Utworzono dnia: 23.03.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

14.12.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

13.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

13.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

13.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

13.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

13.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku