Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny:

Rodzinom wielodzietnym mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku:
1 do ukończenia 18 roku życia,
2 do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
3 bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek
rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.

 

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoływyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6. w przypadku osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty dużej Rodziny.

 

Gdzie należy składać wnioski:

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turobinie ul. Rynek 4 w pokoju nr 2,  w godzinach pracy Ośrodka
Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka, lub drogą elektroniczną ze strony internetowej GOPS Turobin
Dodatkowych informacji udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem tel.: 84 68 33 417


Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszcza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny