Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODZINA 500+

Utworzono dnia 19.06.2019
Czcionka:

Nowy okres świadczeniowy 2019/2021

Od 1 lipca 2019 roku wejdzie w życie szereg zmian w Programie Rodzina 500+.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

1. 500+ na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od wysokości dochodu rodziny.

Oznacza to znaczne uproszczenie formularza wniosku oraz całej procedury ustalenia prawa do świadczenia. Rodzice nie będą już musieli przedkładać dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej ani informować o zmianach w zatrudnieniu.

2. Zmiana w okresie świadczeniowym

Od 1 lipca można składać wnioski drogą elektroniczną.

WAŻNE: wystarczy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci (zarówno na dziecko, na które jest przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r., jak i na dziecko/dzieci, na które świadczenie nie jest jeszcze pobierane).

W przypadku dzieci, na które aktualnie jest przyznane świadczenie – w nowym okresie 500+ będzie ustalane na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

W przypadku dzieci, na które aktualnie NIE jest przyznane świadczenie – w nowym okresie 500+ będzie ustalane na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. (jeśli Wnioskodawca zdąży ze złożeniem wniosku do końca września 2019 r.; jeśli nie – świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku – poza wyjątkami, które przewiduje ustawa).

3. Przedłużenie do 3 miesięcy terminu składania wniosków w przypadku urodzenia się dziecka

Do tej pory rodzice nowonarodzonego dziecka musieli złożyć wniosek jeszcze w tym samym miesiącu, by nie stracić świadczenia przysługującego od dnia narodzin dziecka. Obecnie będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosku, by pieniądze nie przepadły.

4. Ciągłość świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców, który pobierał świadczenie lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku

Drugi z rodziców, który opiekuje się dzieckiem, będzie miał 3 miesiące, by złożyć wniosek.

5. Przyznanie świadczenia bez decyzji administracyjnej

Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, organ właściwy nie będzie o tym informował decyzją administracyjną przesyłaną drogą listową, tak jak to było do tej pory. Obecnie informację o przyznaniu 500+ będzie można otrzymać na wskazany we wniosku adres poczty e-mail. Osoby nieposiadające adresu e-mail będą mogły osobiście odebrać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego przyznanego przez organ właściwy – GOPS w Turobinie.

6. Brak obowiązku posiadania ustalonych alimentów na dziecko

Do tej pory osoby samotnie wychowujące dzieci dołączały do wniosku dokumenty potwierdzające ustalenie alimentów na dzieci – w przeciwnym razie świadczenie wychowawcze nie przysługiwało. Od 1 lipca nie będzie już takiego obowiązku.

 


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

od 1 lipca 2019 r.

 • Przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu. Obecnie można to zrobić w jednym z 25 banków Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.
 • Przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):

od 1 sierpnia 2019 r.

 • Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turobinie od 1 sierpnia 2019 r.:
 • wersja papierowa 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać:

 • matka lub ojciec dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca)
 • opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego)
 • opiekun prawny dziecka
 • dyrektor domu pomocy społecznej

Wszelkie czynności związane ze złożeniem wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz pobieraniem świadczenia wychowawczego są BEZPŁATNE.

 


OKOLICZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

Wspólne zamieszkiwanie

Świadczenie wychowawcze przysługuje, jeśli rodzic lub opiekun zamieszkuje wspólnie
z dzieckiem oraz dziecko pozostaje na jego utrzymaniu.

Zamieszkiwanie w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie 500+ przysługuje, jeśli Wnioskodawca wraz z dzieckiem zamieszkuje na terenie Polski (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej).

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jeśli członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony wniosek zostanie przekazany do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. UW jest instytucją, która ustala, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie, a jeśli tak – jaka instytucja będzie przyznawać prawo do świadczenia. Niepoinformowanie organu właściwego o przebywaniu członka rodziny poza granicami Polski może skutkować nienależnym pobraniem świadczeniem.

Opieka naprzemienna

Naprzemienna opieka nad dzieckiem może być orzeczona po rozwodzie lub po rozpadzie związku nieformalnego rodziców dziecka. Ustala się ją na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub zaakceptowanego przez sąd planu wychowawczego. Polega na tym, że każde z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej i opiekuje się dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach (np. 2 tygodnie w miesiącu dziecko mieszka z matką, a dwa tygodnie – z ojcem). Dziecko ma swoje miejsce zamieszkania zarówno u matki, jak i u ojca. Aby ustanowiona została opieka naprzemienna, rodzice muszą wyrazić na to zgodę i wystąpić do sądu ze wspólnym wnioskiem.

W przypadku świadczenia wychowawczego ustalanego na dziecko pozostające pod opieką naprzemienną, każdy z rodziców powinien złożyć osobny wniosek, przedkładając dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej. Każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty za dany miesiąc


 

 

 

CO NALEŻY ZGŁOSIĆ DO URZĘDU

W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego, od 1 lipca 2019 r. nie trzeba już zgłaszać do Urzędu zmian w sytuacji dochodowej rodziny.

Należy jednak zgłosić:

 • zmianę miejsca zamieszkania
 • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje
 • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej
 • wyjazd członka rodziny poza granice Polski
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie

Powyższe kwestie należy zgłosić niezwłocznie, by uniknąć nienależnego pobrania świadczenia.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny